แสดงรายละเอียดข่าวทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program (หมดเขต 31 สิงหาคม 2558)

ทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program (หมดเขต 31 สิงหาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program (หมดเขต 31 สิงหาคม 2558)

ด้วย Harvard-Yenching Institute (HYI) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน Visiting Scholars Program และ Visiting Fellows Program โดยทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ HYI ให้โควตามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน จำนวน 6 ราย โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง HYI

1.  Visiting Scholar Program ระยะเวลาศึกษา 10 เดือน ณ Harvard University
2.  Visiting Fellow Program ระยะเวลาศึกษา 3 ภาคเรียน ณ Harvard University

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และ www.harvard-yenching.org/helpful-information-fellowship-applicants พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 มายังคณะฯ เพื่อส่งให้กองวิเทศฯ ดำเนินงานต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ