แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2015/2016 (หมดเขต 6 กรกฎาคม 2558)

โครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2015/2016 (หมดเขต 6 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2015/2016 (หมดเขต 6 กรกฎาคม 2558)

ด้วย The ASEAN University Network (ANU) และ Daejeon University (DU) ประเทศเกาหลี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการ ASEAN Leaders Fostering Program 2015/2016 เพื่อให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน ไปศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ DU ระยะเวลา 1 ปี

โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ที่พัก ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 300 เหรียญสหรัฐ

โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด ส่งมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ