แสดงรายละเอียดข่าวDeajeon University “2015 Excellent Exchange Student Support Scholarship Project” (หมดเขต 25 พฤษภาคม 2558)

Deajeon University “2015 Excellent Exchange Student Support Scholarship Project” (หมดเขต 25 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Deajeon University “2015 Excellent Exchange Student Support Scholarship Project” (หมดเขต 25 พฤษภาคม 2558)

ด้วย Deajeon University (DU) ประเทศเกาหลี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ “2015 Excellent Exchange Student Support Scholarship Project” ให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 18 ธันวาคม 2558 เป็นระยะเวลา 3.5 เดือน โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ 800 เหรียญสหรัฐ ค่าใช้จ่ายครั้งแรกที่เดินทางไปถึง (จ่ายครั้งเดียว) จำนวน 200,000 วอน ค่าประกันสุขภาพ โดยนักศึกษาที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าที่พัก (ราคาลด 50%) ค่าอาหาร (โดยประมาณ 350,000 วอนต่อเดือน)

โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ และจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน 4 ชุด ส่งไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ