แสดงรายละเอียดข่าวOtemon Gakuin University Exchange Program for 2015 Fall (หมดเขต 20 พฤษภาคม 2558)

Otemon Gakuin University Exchange Program for 2015 Fall (หมดเขต 20 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Otemon Gakuin University Exchange Program for 2015 Fall (หมดเขต 20 พฤษภาคม 2558)

ด้วย Otemon Gakuin University (OGU) ประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ OGU ช่วง Fall Semester 2015 (September 9, 2015 – 19 January 2016) โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php และรายละเอียดดังแนบมายังกองวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เพื่อดำเนินการต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ