แสดงรายละเอียดข่าวCall for Japanese Company Internship Program 2015 (หมดเขต 27 พฤษภาคม 2558)

Call for Japanese Company Internship Program 2015 (หมดเขต 27 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Japanese Company Internship Program 2015 (หมดเขต 27 พฤษภาคม 2558)

ด้วย University of the Ryukyus (UR) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Japanese Company Internship Program ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 17 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2 สัปดาห์แรก Internship I อบรมธุรกิจ นักศึกษาจะได้เรียนการอ่าน การเขียน และสนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในด้านธุรกิจ ด้านการประชุม และมารยาทเชิงธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่น ต่อไป

3-4 สัปดาห์ถัดมา Internship II ฝึกงานกับบริษัทต่างๆใน Okinawa เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและความถนัดของนักศึกษาที่เข้าร่วมฝึกงาน ภายหลังการฝึกงานจะเปิดโอกาสซักถาม และหารือถึงปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกงาน

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง โดย UR จะจัดหาที่พักให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ