แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 1 มิถุนายน 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 1 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 1 มิถุนายน 2558)

ด้วย Kagawa University ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Sanuki Program at Kagawa University สำหรับช่วงเดือนตุลาคม 2015 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Kagawa University เปิดสอนใน 6 คณะ ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯด้วยตนเอง มหาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ ได้ไม่เกิน 2 ราย โดยในปีนี้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนเดือนละ 30,000 เยน หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ