แสดงรายละเอียดข่าวเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัด "วิชาการลูกรพีภาคเหนือ ครั้งที่ 2" โดยมี 12 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนิติศาสตร์ในเขตภาคเหนือเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านบริการวิชาการวิจัยและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจำนวนถึง 18 หัวข้อ งานในครั้งนี้ทำให้นักศึกษาคณาจารย์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านเวทีวิชาการตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระดับเครือข่ายมากยิ่งขึ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ