แสดงรายละเอียดข่าว2015 Airlangga Summer Program (หมดเขต 1 พฤษภาคม 2558)

2015 Airlangga Summer Program (หมดเขต 1 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015 Airlangga Summer Program (หมดเขต 1 พฤษภาคม 2558)

Airlangga University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2015 Airlangga Summer Program โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าเดินทางรหว่างประเทศด้วยตนเอง แต่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการฯ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานนอกสถานที่

คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ คือ
-  เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
-  เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0
-  มีผลสอบภาษาอังกฤษ
o  IBT: minimum 70
o  Paper based TOEFL: minimum 500
o  IELTS: minimum 5.5

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://international.unair.ac.id/english/index.php/international-program/asp#introduction-and-description และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ