แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของมูลนิธิโยโรโกบิ ประจำปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 57) ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ