แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศ ตอน 801 อ.สุธาสินี สุภา

วัน อาทิตย์ ที่ 26 เม.ย. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ