แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่ส่งงาน กระบวนวิชา176101 INTRODUCTION TO LAW ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่ส่งงาน กระบวนวิชา176101 INTRODUCTION TO LAW ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่ส่งงาน กระบวนวิชา176101 INTRODUCTION TO LAW ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศรายชื่อนักศึกษาไม่ส่งงาน กระบวนวิชา176101 INTRODUCTION TO LAW ตอน 004 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

รายชื่อตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ