แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ สายลับ...ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5

ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ สายลับ...ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ สายลับ...ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5

ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ สายลับ...ตรวจจับโฆษณา ครั้งที่ 5

วันที่ 2 เมษายน 2558
กำหนดการ
- พร้อมกันที่คณะนิติศาสตร์ เวลา 07.50 น
- เตรียมตัวออกเดินทาง เวลา 08.00 น.
- เข้าร่วมประชุม 08.00 -16 .00 น.
- รถมารับหน้าโรงแรม เวลา 16.00 น.
หมายเหตุ : แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อยเท่านั้น
: หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว คณะนิติศาสตร์ จะนัดหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกครั้ง หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมถือว่าไม่ครบตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ