แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (CMU-ePro)

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (CMU-ePro) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (CMU-ePro)

ประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 (CMU-ePro)

ในระหว่างวันที่ 19 และ 25-26 เม.ย. 58 เวลา 08.00-18.00 น. ณ ศูนย์ ITSC Corner มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ