แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวมาประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

รายชื่อดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ