แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจัดกิจกรรมในโครงการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (SO-U-L GOOD)

ประกาศผลการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจัดกิจกรรมในโครงการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (SO-U-L GOOD) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจัดกิจกรรมในโครงการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (SO-U-L GOOD)

ประกาศผลการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจัดกิจกรรมในโครงการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นหลัก (SO-U-L GOOD)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ