แสดงรายละเอียดข่าววารสารนิติสังคมศาสตร์ฉบับใหม่ออกแล้ว

วารสารนิติสังคมศาสตร์ฉบับใหม่ออกแล้ว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสารนิติสังคมศาสตร์ฉบับใหม่ออกแล้ว

กฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะและการประท้วงในสาธารณรัฐฝรั่งเศส อุษณีย์ เอมศิรานันท์

เสรีชนกับเสรีภาพในการชุมนุมในสหรัฐอเมริกา นัทมน คงเจริญ

เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)นิฐิณี ทองแท้

กฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะกับสังคมญี่ปุ่น กฤษณ์พชร โสมณวัตร

อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย ทินกฤต นุตวงษ์

บทวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบกฎหมายและเสรีภาพในการชุมนุมของ 5 ประเทศ สมชาย ปรีชาศิลปกุล

สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร 0 5394 2921 โทรสาร 0 5394 2914 E-Mail : lawcmu.research@hotmail.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ