แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักหมาย (English for Lawyers Training Programme)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักหมาย (English for Lawyers Training Programme) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักหมาย (English for Lawyers Training Programme)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักหมาย (English for Lawyers Training Programme) ในระหว่างวันอังคารที่ 2 มิถุนายน ถึงวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง 211 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมในโครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษทางกฎหมายและเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายในทางสารบีญญัติในวิชาที่สอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมาย

ทั้งนี้ การเรียนการสอนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ เพื่อประโยชน์ในการฝึกทักษะการฟัง โดยอาจบรรยายสรุปเป็นภาษาไทยให้ผู้เข้าอบรมเป็นบางช่วงตามที่จำเป็นเพื่อประกอบความเข้าใจเนื้อหาการสอนสำหรับผู้ซึ่งขายทักษะการฟังในช่วงเริ่มต้น

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 โทร. 053 94 2920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ