แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง ประจำอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยรายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

     ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (ครั้งที่ 2)

     (ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประกวดราคาระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง

     เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 02/2558 การซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจารปิด ประจำอาคารเรียนและบริหาร คณะนิติศาสตร์ ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ