แสดงรายละเอียดข่าวข้อเสนอแนะการจัดโครงการฯในโปรเจค SOUL GOOD

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการฯในโปรเจค SOUL GOOD - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อเสนอแนะการจัดโครงการฯในโปรเจค SOUL GOOD

ตามที่แต่ละกลุ่มได้มีการนำเสนอโครงการของตนไปแล้วนั้น ขณะพี่ได้ทำการรวบรวมความเห็นของคณะอาจารย์แล้ว ขอให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้นำข้อเสนอแนะของอาจารย์ไปพิจารณาปรับแก้ตามที่เห็นสมควร แล้วให้เสนอโครงการที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้วภายในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 เพื่อคณะกรรมการจะได้พิจารณาอนุญาตให้จัดกิจกรรมต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ