แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 ห้อง LB 1401 เวลา 09.30-12.30 น.

และวัน อาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2558 ห้อง LB 1401 เวลา 13.00-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ