แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2558

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่
http://bit.ly/1MDJxcj

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ