แสดงรายละเอียดข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ กทม.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ กทม. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ กทม.

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ Tilleke&gibbins สำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศไทยและ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเสริมทักษะความเป็นวิชาชีพให้กับนักศึกษากฎหมาย โดยโครงการนี้มีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช้ันปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ