แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 01,02,81,82 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 01,02,81,82 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 01,02,81,82 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 01,02,81,82 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน อาทิตย์ ที่ 15 มี.ค. 58 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1401

หมายเหตุ สอนภาคปกติรวมกับภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ