แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177215 ตอน 01,801 กฎหมายละเมิดฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177215 ตอน 01,801 กฎหมายละเมิดฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177215 ตอน 01,801 กฎหมายละเมิดฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177215 ตอน 01,801 กฎหมายละเมิดฯ อ.จารุณี จีระออน

ทุกๆ วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากเดิมประกาศเป็นห้องเรียน SB 1122 เปลี่ยนแปลงเป็นห้องเรียน LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ