แสดงรายละเอียดข่าวการประชุม Youth Action on Climate Change (หมดเขต1 เมษายน 2558)

การประชุม Youth Action on Climate Change (หมดเขต1 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุม Youth Action on Climate Change (หมดเขต1 เมษายน 2558)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ หัวข้อ “Youth Action on Climate Change” โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมสมองและจัดทำแผนปฏิบัติการเยาวชนด้านเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเชีย

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://cc.wyf.org.my และส่งใบสมัครได้โดยตรงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ wyf@po.jaring.my หรือ wrldyth@gmail.com ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ