แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 ตอน 801 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 ตอน 801 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 ตอน 801 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177470 กฎหมายพาณิชย์นาวี ตอน 001 ตอน 801 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 อาจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ