แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176101 ตอน 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176101 ตอน 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176101 ตอน 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 176101 ตอน 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.30-16.00 น. อาจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ