แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2558 จากเดิมเวลา 09.00 - 12.00 น. เป็น เวลา 13.00 - 16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ