แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177216 ตอน 001 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 -14.30 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177216 ตอน 001 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 -14.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177216 ตอน 001 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 -14.30 น.

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177216 ตอน 001, 002 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 -14.30 น. อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ