แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 - 19.30 น. อ.พิชัย พ้นภัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ