แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001,801

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001,801

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิดฯ ตอน 001,801 จากเดิมตอน 001 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.และตอน 801 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น. เปลี่ยนเป็น เรียนรวมกันทั้งตอน 001 และ 801 วันอาทิตย์ เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง SB 1122

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ