แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 801 จากเดิม วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. เป็น วันจันทร์ เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1201 (ศาลจำลอง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ