แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177343 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177343 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177343 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177343 กฎหมายพยาน ตอน 01,801 อ.นันทวัฒน์ ลิ้มธัญลักษณ์

วัน ศุกร์ ที่ 13 มี.ค. 58 เวลา 9.30-12.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ