แสดงรายละเอียดข่าวประกาศวัน เวลาสอบกระบวนวิชา 177431-001,801 กฎหมายล้มละลาย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

ประกาศวัน เวลาสอบกระบวนวิชา 177431-001,801 กฎหมายล้มละลาย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศวัน เวลาสอบกระบวนวิชา 177431-001,801 กฎหมายล้มละลาย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558

ประกาศวัน เวลาสอบกระบวนวิชา 177431-001,801 กฎหมายล้มละลาย วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 - 18.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ