แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้า่รวมการประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้า่รวมการประชุมวิชาการ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้า่รวมการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-31 พ.ค. 2558 ณ กรุงเวียงจันทน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ