แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่นที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม" รุ่นที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation) ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก
ผู้บริหารกลุ่มงานวิจัย (Research Cluster) ผู้ประสานงานชุดโครงการ หัวหน้าโครงการวิจัย
รวมทั้งผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในหน่วยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ

จัดในวันที่ 5-10 เมษายน 2558
ณ ห้อง Executive Junction (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมปทุมวันพริ๊นเซส

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ