แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน

ในปี 2558 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการในหัวข้อการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน” Development Administration, Globalization and Sustainable Development โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายทางวิชาการ การนาเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการจากภายในและภายนอกสถาบัน ใน 12 กลุ่มสาขาวิชา และเปิดเวทีสาหรับคณาจารย์และนักวิชาการจากภายนอกในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย
ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00-17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ