แสดงรายละเอียดข่าวคู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจากองค์กร JASSO

คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจากองค์กร JASSO - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นจากองค์กร JASSO

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization: JASSO) ได้ส่งเอกสารเผยแพร่คู่มือแนะนำการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น นักศึกษาที่สนใจ สามารถขอรับเอกสารได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ