แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต วันที่ 2 มีนาคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต วันที่ 2 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Saga University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต วันที่ 2 มีนาคม 2558)

Saga University (SU) ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Saga University Program for Academic Exchange (SPACE) 2015-2016 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.  SPACE-E เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.  SPACE-J เป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาปฏิทินการศึกษา

•  Fall Semester October 1, 2015
•  Spring semester (tentative) April 8, 2016

คุณสมบัติของผู้สมัคร
•  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SPACE-E ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
•  ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ SPACE-J ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
•  เป็นนักศึกษามีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

สำหรับนักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตร SPACE-J ต้องผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับ N2 หรือสูงกว่า และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา Major in Education ต้องผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่
http://www.irdc.saga-u.ac.jp/en/interest/space.html

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งยังงานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ