แสดงรายละเอียดข่าวSummer School Program at Ochanomizu University (หมดเขต วันที่ 7 เมษายน 2558)

Summer School Program at Ochanomizu University (หมดเขต วันที่ 7 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Summer School Program at Ochanomizu University (หมดเขต วันที่ 7 เมษายน 2558)

Ochanomizu University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Summer School Program ประจำปี 2015 โดยมี 2 ประเภทดังนี้

1.  Ochanomizu University Japanese Summer Program
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ   6 -24 กรกฎาคม 2558
กำหนดรับสมัคร    14 เมษายน 2558
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ  กลุ่ม A มีผลการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 – N4
    กลุ่ม B มีผลการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3
    กลุ่ม C มีผลการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N3 – N2
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง

2.  Ochanomizu University Summer Program in English
ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ   1 - 8 สิงหาคม 2558
กำหนดรับสมัคร    30 เมษายน 2558
นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง (ทั้งนี้ OU จะจัดสรรทุนจำนวน 80,000 เยนให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 30 ทุน)

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ