ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177341 กฎหมายปกครอง ตอน 001 อ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน อังคาร ที่ 17 ก.พ. 58 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1402