แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา

ประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา

ประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา

ทุกๆวันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. เรียนห้อง SB 4105

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ