ประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา

ประกาศการใช้ห้องเรียน กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา

ทุกๆวันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. เรียนห้อง SB 4105