แสดงรายละเอียดข่าวประกาศการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่สอบไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro1

ประกาศการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่สอบไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่สอบไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro1

ประกาศการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่สอบไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro1

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบไม่ผ่านการสอบ CMU-ePro1 ให้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามกำหนดการดังนี้
1.วันพุธ ที่ 25 มี.ค. 58 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ศูนย์ ITSC Corner Headquarter สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 31 คน
2.วัน เสาร์ ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 12.00-15.00 น. ณ ศูนย์ ITSC Corner สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 303 คน

รายชื่อตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ