แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 001 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30-11.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ