ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 01,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

วัน พุธ ที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1402