แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177431 กฎหมายล้มละลาย ตอน 01,801 อ.อรรถโกวิท ชาวเหนือ

วัน พุธ ที่ 11 ก.พ. 58 เวลา 1630-1930 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ