แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการบริหารและการจัดการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 (The 1st National and International Conference on Administration and Management) เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ