แสดงรายละเอียดข่าวโครงการ Thailand Research Symposium 2015

โครงการ Thailand Research Symposium 2015 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ Thailand Research Symposium 2015

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัยในทุกขอบข่าย และให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015)” ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย
วช. จึงได้จัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015 ขึ้นภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยของไทยได้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา เพื่อเสนอในเวทีระดับชาติ ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ