ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401