เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน ตุลาการศึกษา

ข่าววิจัย

เสวนา-เสรี-สาธารณะ ตอน ตุลาการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “เสวนา-เสรี-สาธารณะ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการ งานวิจัย งานศึกษา งานค้นคว้า ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมาย และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอภิปรายถกเถียงทางวิชาการ
ในหัวข้อ ตุลาการศึกษา ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่