แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.ให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ